AM | RU
USD
EUR
RUB

«Իրատես». «Տնայնագործ գեոպոլիտիկներին» իրենց տեղն էր նստեցնում, «ինստիտուտների» ղեկավարներն էլ նոր շան ու գրքի մասին էին գրում

 

«Տարեսկզբին մեր հարևան երկ­րում՝ Ի­րա­նում, լար­վա­ծու­թյու­նը հա­սավ գա­գաթ­նա­կե­տին։ Ի­րան-ԱՄՆ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը ծայ­րաս­տի­ճան սր­վե­ցին։ Թվում էր, թե Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը պետք է ան­մի­ջա­պես լծ­վեին մեր երկ­րի անվ­տան­գու­թյա­նը սպառ­նա­ցող հնա­րա­վոր մար­տահ­րա­վեր­նե­րի չե­զո­քաց­ման գոր­ծին, սա­կայն տա­նուլ տվե­ցինք հենց ա­ռա­ջին մար­տում։

«Խոց­վե­ցինք» վիր­տուալ անվ­տան­գու­թյան դաշ­տում. վար­չա­պե­տի ան­վամբ ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն տա­րած­վեց, ո­րը ­լայ­նո­րեն տի­րա­ժա­վոր­վեց և ադր­բե­ջա­նա­կան, և ի­րա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րով։ Որ­քան էլ կեղծ օգ­տա­տեր բռ­նեն, կա­լա­նա­վո­րեն (ում ան­ձի հետ կապ­ված, ի դեպ, ան­գամ Հա­յաս­տա­նում թե­րա­հա­վա­տու­թյուն կա), միևնույն է, փաստն այն է, որ մենք պայ­քա­րե­ցինք հետևան­քը վե­րաց­նե­լու դեմ։

Փո­խա­րե­նը դրա­նից ա­ռաջ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը «տնայ­նա­գործ գեո­պո­լի­տիկ­նե­րին» նս­տեց­նում էր ի­րենց տե­ղը՝ հայ­տա­րա­րե­լով, որ հա­մա­պա­տաս­խան ինս­տի­տուտ­ներն ի­րենց գործն ա­նում են։ Թե այդ որ ինս­տի­տուտ­ներն էին ու որն էր դրանց գոր­ծը, այդ­պես էլ հայտ­նի չե­ղավ։ Բայց այդ թեժ օ­րե­րին մի քա­նի «ինս­տի­տու­տի» ղե­կա­վար­ներ բա­վա­կան հե­տաքր­քիր զբաղ­մունք էին գտել։

Օ­րի­նակ, խոր­հր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը «Բեռ­նա», չէ՝ անձ­նագ­րով «Բեռ­նա­դել­լա Աստ­ղա­բույլ» ա­նու­նով շնի­կի նկար­ներ էր տա­րա­ծում Ֆեյս­բու­քում և մա­կագ­րում. «Մեր կյանքն էլ ա­ռաջ­վա­նը չի»։ Այն, որ ա­ռաջ­վա­նը չէ, բո­լորս ենք տես­նում ու հա­մոզ­վում, թե­կուզ միայն պարգևավ­ճար­նե­րի չափն աչ­քի տակ ու­նե­նա­լով, բայց ինչ էլ ժա­մա­նակ եք գտել մեր քթի տակ ըն­թա­ցող վտան­գա­վոր զար­գա­ցում­նե­րի ժա­մա­նակ գո­վազ­դե­լու սե­փա­կան շնի­կին։

Մինչ «տնայ­նա­գործ գեո­պո­լի­տիկ­նե­րը» շատ հրա­տապ ար­ձա­գան­քում էին և՛ ԱՄՆ-ից, և՛ Ի­րա­նից ստաց­վող տե­ղե­կու­թյուն­նե­րին, խո­սում հնա­րա­վոր վտանգ­նե­րից, «Բեռ­նա­յի» տե­րը, ո­րը հա­մա­տե­ղու­թյամբ նաև ԱԺ խոս­նակ է, մի բառ չա­սաց այս ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի մա­սին։ Էլ չենք խո­սում խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան մա­սին, ո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից ո­մանք սո­ցիա­լա­կան ցան­ցում ան­գամ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան վտանգ­նե­րից խո­սող­նե­րի հան­դեպ էին ան­հան­դուր­ժող ու ան­բա­րե­կիրթ։ Չար­ժե ան­գամ խո­սել ԱԺ ար­տա­քին հանձ­նա­ժո­ղո­վի մա­սին, կար­ծես նման բան չի էլ ե­ղել։

Հա­ջորդ «ինս­տի­տու­տի» գլուխն այլ բա­նով էր խա­ռը. ԱԽՔ Ար­մեն Գրի­գո­րյանն այդ օ­րե­րին Ֆեյս­բու­քում գրա­ռում ա­րեց, թե նոր գիրք է գրում, որ­պես­զի «վե­րա­պատ­մի հե­ղա­փո­խու­թյան իր փոր­ձա­ռու­թյու­նը»։ Երկ­րի անվ­տան­գու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րից մե­կը հույս է հայտ­նում, որ հե­ղա­փո­խու­թյան 2-ա­մյա­կին գիր­քը պատ­րաստ կլի­նի, բայց ոչ մի խոսք չի ա­սում, թե մինչ այդ ին­չի մեջ է թաղ­ված տա­րա­ծաշր­ջա­նը, ու ինչ է ա­նում Հա­յաս­տա­նը։ Գու­ցե ո­րոշ ժա­մա­նակ անց պատ­մա­բան­նե՞րն էլ «քայ­լող հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» կա­ռա­վար­ման փոր­ձա­ռու­թյան մա­սին ու­շագ­րավ ար­ձա­նագ­րում­ներ ներ­կա­յաց­նեն հան­րու­թյան դա­տին։ Ա­սենք, ի՞նչ էր ա­նում Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թյան խոր­հուր­դը, երբ տա­րա­ծաշր­ջա­նը նոր պա­տե­րազ­մի շե­մին էր։ Ո­չի՛նչ, ըն­դա­մե­նը մեկ տա­րի ա­ռաջ փո­ղոց ու խաչ­մե­րուկ փա­կած ԱԽ քար­տու­ղարն իր փոր­ձա­ռու­թյան մա­սին գիրք էր գրում։

Իսկ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ի­րեն սա­րե­րին ու բլին­չիկ­նե­րին էր տվել, միայն թե Ի­րանն ու ԱՄՆ-ը ի­րար հետ լե­զու գտ­նեն։ Կարևորն այն է, որ ինս­տի­տուտ­ներն աշ­խա­տում են։ Բայց հե­տո հի­շում ենք, որ ըն­դա­մենն ա­միս­ներ ա­ռաջ Փա­շի­նյանն ար­ձա­նագ­րեց, թե պե­տա­կան ողջ հա­մա­կար­գը հե­ղա­փո­խու­թյա­նը դի­մադ­րում է։ Հի­մա ի՞նչ, դի­մադ­րո՞ղ ինս­տի­տուտ­ներն են աշ­խա­տում։ Շատ հե­տաքր­քիր իշ­խա­նու­թյուն է՝ հա՛մ դի­մադ­րում է, հա՛մ աշ­խա­տում։ Դրա հա­մար էլ Հա­յաս­տա­նում ա­մե­նա­լուրջ խն­դիր­նե­րից մե­կը, ըստ Փա­շի­նյա­նի, զու­գա­րան­ներն են։ Ի՞նչ կա­սեք, ինս­տի­տուտ­ներ»,-գրում է թերթը։

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում:

Լրահոս
Վարչապետի աշխատակազմը մեկ անձից գնման ընթացակարգով պայմանագրեր է կնքել մի քանի ընկերությունների հետ Այսօր մեկ անգամ ևս ազատման դիմում եմ գրել, որը վարչապետն ընդունել է. Սմբատ Գոգյան Գեորգի Ավետիսյանն ազատվել է ՍԱՏՄ ղեկավարի պաշտոնից Ղարաբաղյան հակամարտությունն ու Էրդողանի պլան-մինիմումը. Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան Կորոնավիրուսային վարակից երկու պայմանագրային զինծառայող է մահացել․ դատախազությունը հաստատում է ՍԴ նախագահի պաշտոնում ինքնաառաջադրվել է Երվանդ Խունդկարյանը. Է. Շաթիրյան (տեսանյութ) Սաթիկ Սեյրանյան. Թույլ չտվեցի, որ Փաշինյանը շոուն շարունակի (Տեսանյութ) ՍԴ նիստը կրկին ընդմիջվեց, կշարունակվի վաղը. նախագահի միակ թեկնածուն այս պահին Երվանդ Խունդկարյանն է Գրիշա Թամրազյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Չի կարելի անտեսել հեռակա համակարգում սովորողներին. Ափոյան Արցախի նախագահն այցելել է Ստեփանակերտի արևելյան հատվածում տեղակայված գերեզմանատան տարածք ՍԴ նախագահի մեկ առաջադրված, մեկ ինքնաառաջադրված թեկնածու կա. Նոր մանրամասներ՝ ՍԴ նիստից ՀՔԾ-ն արձագանքել է Ղազինյանի բողոքի բավարարման մասին հրապարակմանը Թույլ մի՛ տվեք, որ գաղթենք. պահանջում ենք աչալուրջ մոտեցում հայրենադարձության նոր ալիքի նկատմամբ. հայրենադարձ (տեսանյութ) Պաշտպան. Գագիկ Ծառուկյանի գործով հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել Սա խուժանապետություն է, Փաշինյանը բոլորին համոզել է, որ կա մի մեթոդ՝ աղմուկ ու փողոցային պայքար. Միհրան Հակոբյան (տեսանյութ) Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտ ընդունվելու կարգը կփոխվի Աննա Հակոբյանի մասին դիտարկվել են բազմաթիվ բացասական հոդվածներ․ «Մեդիա պաշտպան» Պուտինը Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի է առաջադրվել «Վարկային հիմնախնդիրները՝ ՀՀ բանկային համակարգում» թեմայով խորհրդարանական լսումները՝ ուղիղ Վարկառուները կսկսեն չվճարել՝ ենթադրելով, որ ապագայում ներվելու են. Երիցյանը՝ համաներման մասին Իրանի նախագահը երեք օր անց շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին Ֆրանսիական Բուրգ լե Վալանսի քաղաքապետը կոշտ պատասխան է տվել ադրբեջանցիներին Էլինար Վարդանյան. Վարչապետի դատաիրավական էմոցիաները Լևոն Շիրինյան՝ 300 դոլարով «ստատուս գրողը» Կարող եմ ենթադրել, որ որոշակի անդամներ միմյանց հետ որոշակի քննարկումներ կատարում են, ես այդ ամեն ինչից տեղյակ չեմ. Հրայր Թովմասյան (Տեսանյութ) Հայաստանի դատական ոլորտում բարեփոխումների համար Եվրոպական հանձնաժողովը 30 մլն եվրո կտրամադրի Արսեն Թորոսյան. Վարակակիրների կտրուկ աճը դեռևս չենք պայմանավորում դպրոցները բացելով Կառավարության նիստ. ՈՒՂԻՂ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքերն ավելացել են Կառավարության դիմաց տեղի ունեցող ակցիաները՝ ուղիղ Արցախի հարցում Թուրքիան և Ադրբեջանը երկու ծրագիր ունեն. Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան Որ աշակերտներն այսուհետ կարող են դիմակ չկրել. Նոր որոշում է ստորագրվել «Հրապարակ»․ Արկադի Ղուկասյանը իր դեմ մահափորձի վերաբերյալ տեսանյութ ունի «Ժողովուրդ»․ Հայաստան ուղարկվող գումարները կրճատվել են «Փաստ»․ ԱԺ-ում որոշել են անաղմուկ ՌԴ-ի պահանջը կատարել «Հրապարակ». Ամեն ինչ արել են, որ սանկցիայի քննությունը համընկնի դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի հերթապահությանը «Հրապարակ». Իշխանության ներքին խոհանոցից տեղեկություն դուրս հանողներին խիստ պատիժ է սպասվում «Փաստ». Բանակցային սեղանին մադրիդյան սկզբունքնե՞րն են
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan