AM | RU
USD
EUR
RUB

«Իրատես». «Տնայնագործ գեոպոլիտիկներին» իրենց տեղն էր նստեցնում, «ինստիտուտների» ղեկավարներն էլ նոր շան ու գրքի մասին էին գրում

 

«Տարեսկզբին մեր հարևան երկ­րում՝ Ի­րա­նում, լար­վա­ծու­թյու­նը հա­սավ գա­գաթ­նա­կե­տին։ Ի­րան-ԱՄՆ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը ծայ­րաս­տի­ճան սր­վե­ցին։ Թվում էր, թե Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը պետք է ան­մի­ջա­պես լծ­վեին մեր երկ­րի անվ­տան­գու­թյա­նը սպառ­նա­ցող հնա­րա­վոր մար­տահ­րա­վեր­նե­րի չե­զո­քաց­ման գոր­ծին, սա­կայն տա­նուլ տվե­ցինք հենց ա­ռա­ջին մար­տում։

«Խոց­վե­ցինք» վիր­տուալ անվ­տան­գու­թյան դաշ­տում. վար­չա­պե­տի ան­վամբ ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյուն տա­րած­վեց, ո­րը ­լայ­նո­րեն տի­րա­ժա­վոր­վեց և ադր­բե­ջա­նա­կան, և ի­րա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րով։ Որ­քան էլ կեղծ օգ­տա­տեր բռ­նեն, կա­լա­նա­վո­րեն (ում ան­ձի հետ կապ­ված, ի դեպ, ան­գամ Հա­յաս­տա­նում թե­րա­հա­վա­տու­թյուն կա), միևնույն է, փաստն այն է, որ մենք պայ­քա­րե­ցինք հետևան­քը վե­րաց­նե­լու դեմ։

Փո­խա­րե­նը դրա­նից ա­ռաջ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը «տնայ­նա­գործ գեո­պո­լի­տիկ­նե­րին» նս­տեց­նում էր ի­րենց տե­ղը՝ հայ­տա­րա­րե­լով, որ հա­մա­պա­տաս­խան ինս­տի­տուտ­ներն ի­րենց գործն ա­նում են։ Թե այդ որ ինս­տի­տուտ­ներն էին ու որն էր դրանց գոր­ծը, այդ­պես էլ հայտ­նի չե­ղավ։ Բայց այդ թեժ օ­րե­րին մի քա­նի «ինս­տի­տու­տի» ղե­կա­վար­ներ բա­վա­կան հե­տաքր­քիր զբաղ­մունք էին գտել։

Օ­րի­նակ, խոր­հր­դա­րա­նի ղե­կա­վա­րը «Բեռ­նա», չէ՝ անձ­նագ­րով «Բեռ­նա­դել­լա Աստ­ղա­բույլ» ա­նու­նով շնի­կի նկար­ներ էր տա­րա­ծում Ֆեյս­բու­քում և մա­կագ­րում. «Մեր կյանքն էլ ա­ռաջ­վա­նը չի»։ Այն, որ ա­ռաջ­վա­նը չէ, բո­լորս ենք տես­նում ու հա­մոզ­վում, թե­կուզ միայն պարգևավ­ճար­նե­րի չափն աչ­քի տակ ու­նե­նա­լով, բայց ինչ էլ ժա­մա­նակ եք գտել մեր քթի տակ ըն­թա­ցող վտան­գա­վոր զար­գա­ցում­նե­րի ժա­մա­նակ գո­վազ­դե­լու սե­փա­կան շնի­կին։

Մինչ «տնայ­նա­գործ գեո­պո­լի­տիկ­նե­րը» շատ հրա­տապ ար­ձա­գան­քում էին և՛ ԱՄՆ-ից, և՛ Ի­րա­նից ստաց­վող տե­ղե­կու­թյուն­նե­րին, խո­սում հնա­րա­վոր վտանգ­նե­րից, «Բեռ­նա­յի» տե­րը, ո­րը հա­մա­տե­ղու­թյամբ նաև ԱԺ խոս­նակ է, մի բառ չա­սաց այս ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի մա­սին։ Էլ չենք խո­սում խոր­հր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թյան մա­սին, ո­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից ո­մանք սո­ցիա­լա­կան ցան­ցում ան­գամ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան վտանգ­նե­րից խո­սող­նե­րի հան­դեպ էին ան­հան­դուր­ժող ու ան­բա­րե­կիրթ։ Չար­ժե ան­գամ խո­սել ԱԺ ար­տա­քին հանձ­նա­ժո­ղո­վի մա­սին, կար­ծես նման բան չի էլ ե­ղել։

Հա­ջորդ «ինս­տի­տու­տի» գլուխն այլ բա­նով էր խա­ռը. ԱԽՔ Ար­մեն Գրի­գո­րյանն այդ օ­րե­րին Ֆեյս­բու­քում գրա­ռում ա­րեց, թե նոր գիրք է գրում, որ­պես­զի «վե­րա­պատ­մի հե­ղա­փո­խու­թյան իր փոր­ձա­ռու­թյու­նը»։ Երկ­րի անվ­տան­գու­թյան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րից մե­կը հույս է հայտ­նում, որ հե­ղա­փո­խու­թյան 2-ա­մյա­կին գիր­քը պատ­րաստ կլի­նի, բայց ոչ մի խոսք չի ա­սում, թե մինչ այդ ին­չի մեջ է թաղ­ված տա­րա­ծաշր­ջա­նը, ու ինչ է ա­նում Հա­յաս­տա­նը։ Գու­ցե ո­րոշ ժա­մա­նակ անց պատ­մա­բան­նե՞րն էլ «քայ­լող հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի» կա­ռա­վար­ման փոր­ձա­ռու­թյան մա­սին ու­շագ­րավ ար­ձա­նագ­րում­ներ ներ­կա­յաց­նեն հան­րու­թյան դա­տին։ Ա­սենք, ի՞նչ էր ա­նում Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թյան խոր­հուր­դը, երբ տա­րա­ծաշր­ջա­նը նոր պա­տե­րազ­մի շե­մին էր։ Ո­չի՛նչ, ըն­դա­մե­նը մեկ տա­րի ա­ռաջ փո­ղոց ու խաչ­մե­րուկ փա­կած ԱԽ քար­տու­ղարն իր փոր­ձա­ռու­թյան մա­սին գիրք էր գրում։

Իսկ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն ի­րեն սա­րե­րին ու բլին­չիկ­նե­րին էր տվել, միայն թե Ի­րանն ու ԱՄՆ-ը ի­րար հետ լե­զու գտ­նեն։ Կարևորն այն է, որ ինս­տի­տուտ­ներն աշ­խա­տում են։ Բայց հե­տո հի­շում ենք, որ ըն­դա­մենն ա­միս­ներ ա­ռաջ Փա­շի­նյանն ար­ձա­նագ­րեց, թե պե­տա­կան ողջ հա­մա­կար­գը հե­ղա­փո­խու­թյա­նը դի­մադ­րում է։ Հի­մա ի՞նչ, դի­մադ­րո՞ղ ինս­տի­տուտ­ներն են աշ­խա­տում։ Շատ հե­տաքր­քիր իշ­խա­նու­թյուն է՝ հա՛մ դի­մադ­րում է, հա՛մ աշ­խա­տում։ Դրա հա­մար էլ Հա­յաս­տա­նում ա­մե­նա­լուրջ խն­դիր­նե­րից մե­կը, ըստ Փա­շի­նյա­նի, զու­գա­րան­ներն են։ Ի՞նչ կա­սեք, ինս­տի­տուտ­ներ»,-գրում է թերթը։

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում:

Լրահոս
Երբ ձյուն կգա Հորդոր՝ Իրանում գտնվող հայաստանցիներին Պուտինն իր անհանգստությունն է հայտնել Էրդողանին Լիբանանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման առաջին դեպքը Երևանի 51-ամյա բնակչի ավտոմեքենայի ուղղությամբ 35-ամյա տղամարդը կրակոցներ է արձակել Վարդենյաց լեռնանցքը բեռնատարների համար փակ է, մյուս տրանսպորտային միջոցների համար՝ դժվարանցանելի «Ժողովուրդ»․ Դեռևս ստացվում է միայն «բռնել-բաց թողնելը» «Ժողովուրդ»․ Հրամանատարներին նոր կարգադրություն է տրվել. մանրամասներ «Հրապարակ». Փաշինյանի կողմից ոչ մի նոր ու համոզիչ փաստարկ «Ժողովուրդ». Ծրագրեր են փոխվել․ մանրամասներ սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի փակ նիստից «Փաստ». Իսպանիայի Թագավորության դեսպանատունը Մոսկվայից Երևա՞ն կտեղափոխվի «Փաստ». Երբ սուպերվարչապետական «կոստյումն» իր հագին է, արդեն լավն է ու չխանգարող «Հրապարակ». «ԱՅՈ»-ի թիմն արդեն մշակել է ստրատեգիան. պատկառելի գումարներ են ծախսվելու «168 ժամ». Ինչո՞ւ է Նիկոլ Փաշինյանը մտել վտանգավոր խաղի մեջ «Հրապարակ». Իշխանությունը տագնապած է. պարզ հաշվարկ հանրաքվեից առաջ «Փաստ». Քարոզչական շոուի մեկնարկը փաստացի տրվեց «Մոնումենտի թեմայով» «Փաստ». Փաշինյանը «երկու քարի արանքում» է հայտնվել ՕՐՎԱ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ: Փետրվարի 22 Պուտինը մերժել է Էրդողանին՝ Սիրիան բաժանելու հարցում Ուշադրություն. ավելի քան 4000 տարեկան ժայռապատկերները ոչնչացման վտանգի տակ են Ես չեմ պնդել, որ ձկնկիթ գնելու մեջ հանցակազմ կա, հակառակը, այդտեղ կա բարոյականության անկում. Նարեկ Սամսոնյան (տեսանյութ) ԱՄՆ-ն արձագանքել է Թուրքիայի Ռուսաստանի դեմ պայքարելու համար զենք տրամադրելու խնդրանքին Սուրեն Պապիկյանի հորեղբոր որդին պաշտոն ստացավ Դրամահավաք՝ հանրաքվեի խախտումները տեսաձայնագրած անձանց պարգևատրելու համար Գլխավոր դատախազությունը Նիկոլ Փաշինյանի օրոք որքա՞ն պարգևավճար է ստացել Փաշինյանը կրկին խուսափեց հստակ ներկայացնելուց իր առարկայական տեսլականն Արցախի խնդրի վերաբերյալ․ Արմեն Աշոտյան ԱԱԾ-ն հրաժարվել է քրեական գործ հարուցել Փաշինյանի կողմից սահմանադրական կարգի դեմ գործողություններ կատարելու դեպքի առթիվ. Միհրան Պողոսյան Իրանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է ԱՄՆ-ի սահմանած նոր պատժամիջոցները Ամերիա Սերունդ. 2012թ.-ից երիտասարդների կողքին Երևանում և Ստեփանակերտում գումարվելու է ՀՅԴ Հայ Դատի հանձնախմբերի խորհրդաժողով Թուրքիան թույլ չի տվել, որ ռուսական ռազմական ինքնաթիռներն իր տարածքով անցնեն Սիրիա Facebook-ում Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու համար հարուցվել է քրեական գործ. ԱԱԾ Ստեփանակերտի միջադեպը պետք է դիտարկել օտարերկրյա գործակալական ցանցի գործունեության համատեքստում Իրանում կորոնավիրուսով վարակման 13 նոր դեպք է գրանցվել, նրանցից երկուսը մահացել են Ի՞նչ էր ակնարկում Փաշինյանը Հանրայինի եթերում Փաստաբաններ. Վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է Գագիկ Խաչատրյանին անհրաժեշտ բուժօգնություն չտրամադրելու դեպքում իրավական հետևանքները ԵՊՀ խորհրդի նիստ. Քննարկվում է «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքը Իրանում կորոնավիրուս հայտնաբերելու հանգամանքով պայմանավորված՝ «Մեղրի» անցակետում հսկողությունն ուժեղացվել է․ ԱԱՏՄ Սահմանադրական հանրաքվեն նախադեպ է ստեղծում, որպեսզի ցանկացած հարց լուծվի անօրինական ճանապարհով. ԱԺՄ Իրաքը կորոնավիրուսի պատճառով փակել է Իրանի հետ սահմանը
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan