AM | RU
USD
EUR
RUB

Բա­ցառ­ված չէ, որ Ա­լիևի դի­մաց նս­տած Փա­շի­ն­յա­նը մտա­ծել է ոչ թե հա­կա­մար­տու­թ­յան, այլ ՍԴ-ի, նախ­կին­նե­րին պա­տե­րին ծե­փե­լու մա­սին. Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան

 

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, Irates.amՓա­շի­նյան-Ա­լիև հայտ­նի դե­բա­տից հե­տո քա­ղա­քա­կան դաշ­տը, ինչ­պես միշտ, բա­ժան­վել է եր­կու խմ­բի՝ Փա­շի­նյա­նին գո­վեր­գող­նե­րի ու քն­նա­դա­տող­նե­րի։ Ա­ռա­ջին­ներն ա­սում են, թե տե­սաք՝ ինչ­պես Ա­լիևին «տե­ղը» դրեց, երկ­րորդ­ներն էլ, թե ա­նի­րա­զեկ ու ան­պատ­րաստ էր Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը։ Ի վեր­ջո, հայ­կա­կան կողմն այդ բա­նա­վե­ճից շա­հե­կա­նո­րե՞ն, թե՞ խո­ցե­լի դուրս ե­կավ։ Այս ու այլ հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցե­ցինք քա­ղա­քա­գետ ՀՐԱՆՏ ՄԵ­ԼԻՔ-ՇԱՀ­ՆԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։

-Մենք ոչ թե շա­հե­կան, այլև ո­րոշ հար­ցե­րում խնդ­րա­հա­րույց ի­րա­վի­ճա­կում հայ­տն­վե­ցինք,- նշեց մեր զրու­ցա­կի­ցը։-Նախ մի քա­նի նկա­տա­ռում. Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը հա­կա­մար­տու­թյան վե­րա­բե­րյալ պատ­մա­կան փաս­տե­րին բա­ցար­ձակ չի տի­րա­պե­տում։ Երբ Ա­լիևը խո­սում էր Կով­կա­սի բյու­րո­յի ո­րո­շում­նե­րից, Փա­շի­նյա­նը չն­շեց դրա­նից ա­ռաջ կնք­ված այլ պայ­մա­նագ­րե­րի մա­սին, իսկ Խո­ջա­լուի դեպ­քե­րի փաս­տարկ­նե­րը բա­վա­կան թույլ էին, այ­սինքն հա­կա­մար­տու­թյան պատ­մու­թյան ման­րա­մաս­նե­րին, հիմ­նա­րար կո­դե­րին Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը տե­ղյակ չէ։ Այս իսկ պատ­ճա­ռով Ա­լիևը կա­րո­ղա­ցավ այդ հար­ցե­րը շա­հար­կել և հա­սավ այն բա­նին, որ հայ­կա­կան կող­մը ներ­կա­յա­ցավ հա­կա­մար­տու­թյան ըն­թաց­քում իբրև ցե­ղաս­պա­նու­թյուն ի­րա­կա­նաց­րած ժո­ղո­վուրդ։ Սա ան­թույ­լատ­րե­լի ու մտա­հո­գիչ էր։ Հա­ջորդ հան­գա­ման­քը. Փա­շի­նյա­նը ոչ մի կերպ չէր ար­ձա­գան­քում Ա­լիևի՝ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցը ադր­բե­ջա­նա­մետ լույ­սի ներ­քո ներ­կա­յաց­նե­լու փոր­ձե­րին, չէր ընդ­դի­մա­նում, օ­րի­նակ, փու­լա­յին լուծ­ման ա­ռա­ջար­կին, ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի վե­րա­դար­ձին, տա­րածք­նե­րի հան­ձն­մա­նը և այլն։ Ակն­հայ­տո­րեն երևում էր, որ պաշ­տո­նա­կան Երևա­նը չու­նի հա­կա­մար­տու­թյու­նը լու­ծե­լու հս­տակ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն։ Լրագ­րող­նե­րի ան­գամ պարզ հար­ցին, թե ինչ ակն­կա­լիք­ներ ու­նեք մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյու­նից հա­կա­մար­տու­թյան լուծ­ման առն­չու­թյամբ, պաշ­տո­նա­կան Երևա­նը հս­տակ պա­տաս­խան չու­ներ։ Բո­լոր հար­ցե­րին ըն­դա­մե­նը 1 կամ 2 թույլ փաս­տար­կով էր փոր­ձում պա­տաս­խա­նել, ինչն իր հա­կա­ռա­կոր­դին թույլ էր տա­լիս բա­վա­կան խո­ցե­լի ի­րա­վի­ճա­կում դնել ի­րեն։ Ի­հար­կե, հի­մա հա­մա­ցան­ցում տես­նում եմ, թե հա­սա­րա­կու­թյան մի հատ­ված ինչ­պես է ոգևոր­ված այս քն­նար­կում­նե­րում Փա­շի­նյա­նի ար­տա­հայ­տած մտ­քե­րից, բայց այդ ա­մե­նում օ­բյեկ­տի­վու­թյան ոչ մի հա­տիկ չկա։ Տիգ­րան Մե­ծին հի­շա­տա­կե­լով, հա­զիվ թե որևէ հար­ցի լու­ծում տր­վի։ Հար­ցերն այդ­պես լղո­զե­լու, շր­ջան­ցե­լու, միկ­րո­հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րի սցե­նար ա­ռա­ջար­կե­լու՝ ել­նե­լով իր հե­ղա­փո­խա­կան ի­մի­ջից, պա­տաս­խա­նը մենք տե­ղում տե­սանք, դա դահ­լի­ճի ծի­ծաղն էր և ար­հա­մար­հա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը, ո­րը ոչ միայն Ադր­բե­ջա­նի, այլև այլ եր­կր­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ու փոր­ձա­գետ­ներն էին ցույց տա­լիս։

-Սո­վո­րա­բար նման հան­դի­պում­նե­րում երկ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը պետք է պատ­րաստ­ված գնա, ին­չու՞ էր Փա­շի­նյանն այդ­քան խո­ցե­լի ու ան­պատ­րաստ։

-Վս­տահ եմ, որ Փա­շի­նյանն այդ հան­դիպ­մա­նը պատ­րաստ­ված էր գնա­ցել, բայց նա կար­ծում էր, որ պի­տի քն­նարկ­վի իր ա­ռաջ քա­շած սցե­նա­րը։ Հույս ու­ներ, որ ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում պի­տի լի­ներ իր միկ­րո­հե­ղա­փո­խու­թյու­նը, ու պի­տի խո­սեր ե­րեք կող­մի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հա­մար ըն­դու­նե­լի լուծ­ման մա­սին, իսկ Ա­լիևը պի­տի մնար այդ «հնար­քի» տակ, այ­նինչ քն­նարկ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թյունն ի սկզ­բա­նե Ա­լիևն իր ձեռ­քը վերց­րեց։ Ա­ռա­ջին խոս­քը նրանն էր, ին­չից կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ մո­դե­րա­տո­րի հետ նա­խա­պես աշ­խա­տանք էր տար­վել։ Փա­շի­նյա­նը, տես­նե­լով, որ իր միկ­րո­հե­ղա­փո­խու­թյու­նը ոչ մե­կին չի հե­տաք­րք­րում, ստիպ­ված ինքն ի­րեն հարց տվեց՝ փոր­ձե­լով քն­նար­կու­մը բե­րել այն դաշտ, որ­տեղ ին­քը պատ­րաստ­վել էր, բայց կր­կին չս­տաց­վեց։ Եվ այն հնար­քին, որ Ա­լիևը պի­տի դի­մեր հայ ժո­ղովր­դին, վեր­ջինս շատ տրա­մա­բա­նա­կան ար­ձա­գան­քեց՝ ցույց տա­լով, որ ին­քը ոչ թե հա­յե­րի, այլ ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի ա­ռաջ­նորդն է ու ան­հան­գս­տա­նում է ոչ թե հայ ժո­ղովր­դի, այլ այն մարդ­կանց հա­մար, ով­քեր փախս­տա­կան­ներ են։ Փա­շի­նյա­նի նա­խա­պատ­րաս­տած սցե­նարն այն­քան պար­զու­նակ ու վատն էր, որ սկզ­բից ևեթ ոչ մե­կին չհե­տաք­րք­րեց, պա­տաս­խան­ներն էլ շատ հա­սա­րակ էին ու կան­խա­տե­սե­լի հա­կա­ռակ կող­մին։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ այդ քն­նար­կու­մը կա­րե­լի է տա­պալ­ված հա­մա­րել։ Ինչ վե­րա­բե­րում է Փա­շի­նյա­նի՝ պատ­մա­կան փաս­տե­րին չտի­րա­պե­տե­լու հան­գա­ման­քին, կար­ծում եմ, պատ­մա­կան ի­րո­ղու­թյուն­նե­րը չգի­տի մեկ պարզ պատ­ճա­ռով, դրանք ի­րեն հե­տաքր­քիր չեն ե­ղել և չեն։ Նա այլ հար­ցեր է լու­ծում։ Չեմ բա­ցա­ռում ան­գամ, որ Ա­լիևի դի­մաց նս­տած մտա­ծել է ոչ թե հա­կա­մար­տու­թյան, այլ ՍԴ-ի, նախ­կին­նե­րին պա­տե­րին ծե­փե­լու մա­սին։ Նա ու­նի ի­դեա-ֆիքս և զբաղ­ված է միայն դրա­նով։

-Քա­ղա­քա­կան դաշ­տում տևա­կան ժա­մա­նակ խո­սակ­ցու­թյուն կա, թե հա­կա­մար­տու­թյան շուրջ վտան­գա­վոր պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­ներ են քն­նարկ­վում։ Այս հան­դի­պու­մից Դուք նման տպա­վո­րու­թյուն ստա­ցա՞ք։ Փա­շի­նյա­նի՝ ե­րեք կող­մե­րին ըն­դու­նե­լի լուծ­ման տար­բե­րա­կը չե­զո­քա­ցա՞վ։

-Այն, որ հա­կա­մար­տու­թյան շուրջ բա­նակ­ցու­թյուն­ներ են ըն­թա­նում, դրա մա­սին վկա­յում են և Մինս­կի խմ­բի, և Հա­յաս­տա­նի ու Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը։ Այն­տեղ խոս­վում է ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցի, քայ­լե­րի հեր­թա­կա­նու­թյան մա­սին։ Ի՞նչ ժա­մա­նա­կա­ցույց պի­տի քն­նարկ­վի, ե­թե չկա որևէ ո­րո­շում կամ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն։ Ակն­հայտ է, որ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թաց ըն­թա­նում է։ Պարզ է նաև այն, որ Փա­շի­նյանն ու Ա­լիևը պայ­մա­նա­վոր­վել են քն­նարկ­ման ըն­թաց­քում չխո­սել բուն պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րի, ի­մա՝ բնակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի տար­րե­րի մա­սին։ Դրա հա­մար Ա­լիևը ըն­կավ պատ­մու­թյան խոր­խո­րատ­նե­րը, իսկ Փա­շի­նյանն ա­վե­լի հե­ռու գնաց ու հա­սավ Տիգ­րան Մե­ծին։ Կար­ծում եմ, եր­կու ղե­կա­վար­ներն էլ բա­վա­րար­ված են վե­րա­դար­ձել ի­րենց եր­կր­ներ։ Սա­կայն այդ քն­նար­կու­մը չի կա­րող բա­վա­րա­րել խնդ­րով մտա­հոգ շր­ջա­նակ­նե­րին, ո­րով­հետև մենք այդ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցում ենք ա­ռանց որևէ պատ­րաստ­վա­ծու­թյան, ծրագ­րի, դրա հա­մար շատ խո­ցե­լի դիր­քում ենք։

-Փա­շի­նյա­նը հայ­տա­րա­րում էր, թե Ար­ցա­խը պի­տի մաս­նակ­ցի բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րին։ Մինչ­դեռ Ադր­բե­ջա­նը դրան հա­կադ­րում է Ղա­րա­բա­ղի ադր­բե­ջա­նա­կան հա­մայն­քի մտա­ցա­ծին գոր­ծո­նը։ Այս քն­նար­կան ժա­մա­նակ տե­սա՞ք տրա­մադր­վա­ծու­թյուն բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րին Ար­ցա­խի մաս­նակ­ցե­լու ա­ռու­մով։

-Ար­ցա­խը բա­նակ­ցա­յին սե­ղա­նի շուրջ ինչ-որ պա­հի պետք է ան­պատ­ճառ վե­րա­դառ­նա, բայց այս գոր­ծոնն էլ Փա­շի­նյա­նի և արտ­գործ­նա­խա­րար Մնա­ցա­կա­նյա­նի պատ­ճա­ռով կորս­վել է։ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը նախ­կի­նում միշտ հայ­տա­րա­րել են, որ երբ կլի­նի վերջ­նա­կան կար­գա­վո­րու­մը, Ար­ցա­խը կլի­նի բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րին մաս­նա­կից։ Սա մշ­տա­պես առ­կա է ե­ղել Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րում։ Փա­շի­նյա­նը փոր­ձեց իբր այդ գործն ա­րագ ա­նել, մինչ­դեռ Ադր­բե­ջանն այդ ըն­թաց­քում հնա­րա­վո­րու­թյուն ստա­ցավ հա­վա­սա­րու­թյան նշան դնե­լու Ար­ցա­խի ադր­բե­ջա­նա­կան հա­մայն­քի և Ար­ցա­խի միջև՝ ի­ջեց­նե­լով վեր­ջի­նիս կշի­ռը։ Այս ա­մե­նին զու­գա­հեռ ան­հաս­կա­նա­լի է, որ Հա­յաս­տա­նի արտ­գործ­նա­խա­րա­րու­թյու­նը սկ­սել է նպաս­տել Ադր­բե­ջա­նի այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը։ Հա­յաս­տա­նի ԱԳՆ-ի հայ­տա­րա­րու­թյու­նում աս­վում է, որ Ար­ցա­խի ժո­ղովր­դի ընտ­րյալ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը պի­տի մաս­նակ­ցեն բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին։ Սա պարզ ու հս­տակ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն է Ադր­բե­ջա­նի հետ, ո­րով­հետև ընտ­րյալ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը չի նշա­նա­կում Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թյուն։

-Բա­նակ­ցու­թյու­նից այս կողմ ի­րա­վի­ճա­կը ևս ան­հան­գս­տաց­նող է։ Վեր­ջին շր­ջա­նում բա­նա­կում զին­վոր­նե­րի ոչ մար­տա­կան պայ­ման­նե­րում մահ­վան դեպ­քերն ար­դեն լուրջ սպառ­նա­լիք են դար­ձել։ Ի՞նչ է կա­տար­վում զին­ված ու­ժե­րում, ին­չու՞ են ող­բեր­գա­կան դեպ­քերն այս­քան շա­տա­ցել։

-Պատ­ճառ­նե­րը կա­րող են շատ լի­նել, ա­ռա­վել ևս, որ հան­գա­մանք­նե­րի մա­սին մենք դեռ չգի­տենք։ Հոր­դո­րում եմ այս թե­ման չշա­հար­կել, նման քն­նար­կում­նե­րը ոչ միշտ են ար­դյու­նա­վետ, բայց հիմ­նա­կան գոր­ծոն­նե­րը, կար­ծում եմ, եր­կուսն են։ Ա­ռա­ջի­նը. մեր երկ­րի բո­լոր ո­լորտ­նե­րում բար­ձի­թո­ղի վի­ճակ է, պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյան ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նը թու­լա­ցել է, ան­պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը, ան­կազ­մա­կերպ­վա­ծու­թյու­նը չա­փա­զանց մե­ծա­ցել են։ Այս ա­ռու­մով ակն­կա­լել, որ բա­նա­կում ա­մեն ինչ պետք է նոր­մալ լի­նի, սխալ է։ Երկ­րոր­դը. իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը հան­րու­թյա­նը տվել են, այս­պես կոչ­ված, «դուխ», երբ կես ժա­մով փո­ղոց փա­կած մե­կը կար­ծում է, թե նույն «դու­խը» պի­տի բա­նեց­նի նաև իր ան­մի­ջա­կան հրա­մա­նա­տար­նե­րի դեմ։ Այս ո­գով դաս­տիա­րակ­ված սե­րունդն է այ­սօր բա­նա­կում, երբ ի­րենց չար­դա­րաց­րած ինք­նագ­նա­հա­տա­կա­նը այն­քան բարձր է, որ ար­հա­մար­հում են պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­ներն ու կար­գու­կա­նո­նը։

-Այս ա­մե­նում մե­ղա­վո­րու­թյան բա­ժին չու­նի՞ նաև պատ­կան մար­մի­նը՝ գե­րա­տես­չու­թյու­նը, որ հս­կո­ղու­թյու­նը թույլ է ի­րա­կա­նաց­նում։ Կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րի մա­կար­դա­կով չկա՞ ան­տար­բե­րու­թյուն, ցա­վակ­ցա­կան­ներ ան­գամ չենք լսում, էլ չենք խո­սում հար­ցի վե­րա­բե­րյալ ծան­րակ­շիռ խոս­քի մա­սին։

-Ա­յո, կա ան­տար­բե­րու­թյուն, ա­վե­լի ստույգ, խն­դի­րը քո­ղար­կե­լու ցան­կու­թյուն, չեն ու­զում, որ այդ հար­ցը որ­պես խն­դիր ըն­կալ­վի։ Բայց կա մեկ այլ ան­հան­գս­տու­թյուն ևս. մա­մու­լը հե­ղեղ­վում է պաշտ­պա­նու­թյան ո­լոր­տի ան­գամ բարձ­րաս­տի­ճան տար­բեր պաշ­տո­նյա­նե­րի՝ մի­մյանց վրա պատ­վե­րով գր­ված հոդ­ված­նե­րով։ Այ­սինքն, խն­դի­րը լու­ծե­լու փո­խա­րեն փոր­ձում են բար­դել մի­մյանց ու­սե­րին։

-Ե­թե չկան երևույ­թի ի­րա­կան ախ­տո­րո­շում, հա­մա­լիր վեր­լու­ծու­թյուն, լուրջ մո­տե­ցում, ինչ­պե՞ս ենք կար­գա­վո­րե­լու այս վի­ճա­կը, ինչ­պե՞ս են լուծ­վե­լու բա­նա­կում մի­ջանձ­նա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը։

-Այս­պես թե այն­պես, իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը ստիպ­ված են զբաղ­վե­լու այդ ա­մե­նով։ Սա բո­լոր ա­ռում­նե­րով լուրջ խն­դիր է՝ և հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան, և ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան տե­սան­կյու­նից։ Պար­տադր­ված են լի­նե­լու գլուխ­նե­րը «ա­վա­զից» հա­նե­լու և զբաղ­վե­լու այս հար­ցե­րով՝ ի­րենց իսկ տված «դու­խը» սահ­մա­նա­փա­կե­լով։ Հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յում որևէ լու­ծում դժ­վար է պատ­կե­րաց­նել։ Այս քաո­սա­յին զգա­ցո­ղու­թյուն­նե­րը պի­տի հաղ­թա­հար­վեն։

-Կար­ծում եք, այ­սօր­վա ներ­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի պատ­ճա­ռո՞վ են նաև բա­նա­կում նման դեպ­քե­րը շա­տա­ցել։

-Միան­շա­նակ։ Բա­նա­կը հա­սա­րա­կու­թյան հա­յե­լին է. ինչ տրա­մադ­րու­թյուն­ներ կան հա­սա­րա­կու­թյու­նում, նույնն էլ բա­նա­կում է։ Նույն ա­տե­լու­թյան մթ­նո­լոր­տը, ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյու­նը։ Ե­թե հա­սա­րա­կու­թյու­նը պա­ռակտ­ված է, ան­հան­դուր­ժող, թշ­նա­ման­քով լց­ված, կենտ­րո­նա­ցած է դի­մա­ցի­նին նվաս­տաց­նե­լու վրա, բա­նա­կում նման խն­դիր­ներ չեն կա­րող չլի­նել։ Ե­թե չկա ներ­քին հա­մե­րաշ­խու­թյուն, հնա­րա­վոր չէ որևէ խն­դիր լու­ծել։

-Ինչ­պե՞ս շտ­կե­լ այս ի­րա­վի­ճա­կը։

-Հեշտ չէ այդ հար­ցին պա­տաս­խա­նե­լը։ Ազ­դակ­նե­րը պետք է իշ­խա­նու­թյու­նից գան։ Նրանք, ով­քեր ա­տե­լու­թյուն քա­րո­զե­լով դար­ձան իշ­խա­նու­թյուն, այդ­պես էլ չդար­ձան ողջ հա­սա­րա­կու­թյան իշ­խա­նու­թյու­նը։ Քա­նի դեռ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը թի­րա­խա­վո­րում են ի­րենց տե­սա­կե­տը չկի­սող, ընդ­դի­մա­խոս քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, հա­մե­րաշ­խու­թյուն ու հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյուն չեն լի­նե­լու։ Փա­շի­նյանն ու­ներ ան­ցյա­լի ու ներ­կա­յի միջև գիծ քա­շե­լու, բո­լո­րի վար­չա­պե­տը դառ­նա­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն։ Նա այդ ճա­նա­պար­հով չգ­նաց։ Շա­րու­նա­կում է մս­խել ի­րեն տր­ված հա­սա­րա­կու­թյան վս­տա­հու­թյան ռե­սուր­սը, որն անս­պառ չէ։ Բո­լո­րին միա­վո­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նը նա ար­դեն կորց­րել է։ Որ­քան կդի­մա­նա հա­սա­րա­կու­թյունն այս ա­մե­նին, դժ­վար է ա­սել, բայց մի օր պոռթ­կու­մը լի­նե­լու է։ Կգա նոր իշ­խա­նու­թյուն, ո­րի գեր­խն­դի­րը լի­նե­լու է հա­սա­րա­կու­թյան հա­մե­րաշ­խու­թյու­նը։

 

 

Լրահոս
Բեյրութում ցուցարարները գրավել են ԱԳՆ-ի շենքը․ ՈՒՂԻՂ Մղձավանջ. այն, ինչ չկարողացան անել թուրքերը, անում են Նիկոլ Փաշինյանն ու Զարեհ Սինանյանը Բեյրութում հազարավոր բնակիչներ բողոքի ցույց են իրականացնում, ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել (տեսանյութ) Օգոստոսի 7-ին բոլոր լրատվամիջոցները, բացի Հանրայինից, անդրադարձել են Ամուլսարին. «Մեդիա պաշտպան» Արսեն Թորոսյանի թիմում մարդիկ են, որոնք չունեն անցյալ և ապրում են թիթեռի կյանքով. Գևորգ Գրիգորյան Վիրուսոլոգը հայտնել է՝ ում է հակացուցված կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը Արսեն Թորոսյանի պաշտոնանկության հարցն արդեն մտնում է վճռական փուլ. նախարարի 2 թեկնածու կա Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում կա 3800 ապօրինի շենք-շինություն՝ բոլորը ենթակա ապամոնտաժման. Ռոմանոս Պետրոսյան Նարեկ Մալյանի հայտարարությունը խանութից հերքել են Արտակարգ դեպք Երևանում Ուշագրավ բացահայտումներ է՝ Բեյրութի պայթյունից (լուսանկարներ) Հայաստանի արձագանքը Բեյրութի պայթյուններին որևէ կերպ պատշաճ չէր. Կարեն Բեքարյան (տեսանյութ) Մենք չգիտենք, թե Հայաստան ներթափանցած պակիստանցիները Թուրքիայի հրահանգով երբ կպայթեցնեն երկիրը. Ղազինյան Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա Հայաստանը չի կարող ասորիների, արաբների հայրենիքը լինել Ալեն Սիմոնյանին վռնդել են խանութից դիմակ չունենալու պատճառով Նախորդ օրը կորոնավիրուսից մահացած քաղաքացիներից միայն 51-ամյա կինը չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ Առողջապահության «պատասխանատուն» ազատվում է այն մարդկանցից, ովքեր տեղյակ են համավարակի ընթացքում իր «քաջագործություններից». Թամամյան Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 200 դեպք Նիկոլ Փաշինյանի աներորդին Ձորաղբյուրում առանձնատուն է գնել Կորոնավիրուսից մահացածների ու վարակակիրների թիվը՝ այսօրվա դրությամբ «Ժողովուրդ»․ Հայկ Հարությունյանի գործով հարցաքննվել է Ալիկ Սարգսյանը «Ժողովուրդ»․ Գյուղատնտեսական արտադրանքն այս տարվա 6 ամիսների արդյունքներով ավելացել է «Ժողովուրդ»․ «Ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի վերաբերյալ հանրային քննարկումները վերսկսվում են առցանց «Ժողովուրդ»․ Գրիշա Թամրազյանի և Սմբատ Գոգյանի թեժ «մարտերում» ի վերջո ով է ճիշտ․ ծառայողական քննության հետքերով «Հրապարակ». ԱԱԾ-ում նոր սկանդալ է հասունացել ՕՐՎԱ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ: Օգոստոսի 8 70% ձայնը չեն ստացել, որ պարգևավճարներ թալանեն, մարդկանց ասֆալտին պառկեցնեն․ Աղասի Ենոքյան Հնդկաստանում օդանավը կոշտ վայրէջքից հետո երկու կեսի է բաժանվել. կան տասնյակ զոհեր և վիրավորներ (լուսանկարներ, տեսանյութ) Հարց է՝ ինչու «հեղափոխական իշխանությունները» անտեսեցին և չկարողացան օգտագործել ապրիլյան քառօրյայի ձեռքբերումները. Սարգսյան (Տեսանյութ) Հայաստանն օգոստոսի 25-ից կվերսկսի օդային հաղորդակցությունը Թեհրանի հետ Առաջին ամսվանից հետո արտակարգ դրության երկարաձգումն անիմաստ էր. համաճարակաբան Վիտալի Բալասանյանը հանդես է եկել կոչով ‹‹ORBITER-3›› տիպի անօդաչու թռչող սարքը խոցած զինծառայողները պարգևատրվել են Ջուր չի լինի Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհված հայերի թիվը հասել է 13-ի Արցախի Ազգային ժողովը կգումարի արտահերթ նստաշրջան Չեմ պնդել, որ մեր բանակը ետ վերցնի հակառակորդի գրաված տարածքը՝ առավելությունը տալով մեր զինվորների կյանքին. Սերժ Սարգսյան (Տեսանյութ) «Գոյություն ունի արտաքին ուժերի միջամտության հավանականություն». Լիբանանի նախագահ (լուսանկարներ) Ամուլսարում բողոքի ակցիան վերսկսվել է. ՈՒՂԻՂ
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan