AM | RU
USD
EUR
RUB

«Իրատես». Վարակված լինելու վերաբերյալ Փաշինյանի ասածին չափազանց դժվար է հավատալ

 

«Շա­տե­րը չեն հա­վա­տում Փա­շի­նյա­նի` նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով (SARS-CoV-2-ով) իր և իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի վա­րակ­ված լի­նե­լու վե­րա­բե­րյալ հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, և կար­ծում են, թե նա ստում է: Այդ ա­ռու­մով հիմ­նա­վոր կաս­կած­ներ կան: Կաս­կած­նե­րի հիմ­քը ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նո­ղի ժպիտ­ներն ու ծի­ծաղն են այն տե­սաու­ղեր­ձի ըն­թաց­քում, ո­րով նա ու­ղիղ ե­թե­րում հան­դես գա­լով հու­նի­սի 1-ի ա­ռա­վո­տյան, հայտ­նեց նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով ի­րենց վա­րակ­ված լի­նե­լու մա­սին: Հիմ­քե­րից մեկն էլ այն է, որ Փա­շի­նյա­նը հայտ­նի է իր ստա­խո­սու­թյամբ, իսկ այդ­պի­սի մար­դուն հա­վա­տալն ընդ­հան­րա­պես դժ­վար է:

Մար­դը, ո­րը վա­րակ­ված է ան­կան­խա­տե­սե­լի ըն­թացք ու­նե­ցող նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով, ինչ­պե՞ս կա­րող է այդ մա­սին ոչ միայն այդ­պես ան­հոգ ու թեթև հայտ­նել, այլև տեղ-տեղ ժպ­տա­լով ու ծի­ծա­ղե­լով: Մա­նա­վա՛նդ որ, իր ա­սե­լով, ոչ միայն ինքն է վա­րակ­ված, այլև վա­րա­կել է իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րին` կնո­ջը և ե­րեք աղ­ջիկ­նե­րին, ա­վե­լին` բա­ցի նրան­ցից, կա­րող է վա­րա­կած լի­նել կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­նե­րից ո­մանց:

Ճիշտ է, Փա­շի­նյանն ա­սաց, որ ին­քը և իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը որևէ ախ­տան­շան չու­նեն, այ­սինքն` նոր­մա­յից բարձր ջեր­մու­թյուն և այլն, սա­կայն ինչ­պես վկա­յում է աշ­խար­հի ան­ցած ա­միս­նե­րի փոր­ձը, SARS-CoV-2-ով վա­րակ­ված­նե­րի մի մա­սի մոտ վա­րակ­վա­ծու­թյան սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում ախ­տան­շան­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը որևէ ե­րաշ­խիք չէ, որ ջեր­մու­թյու­նը և այլ ախ­տան­շան­ներ ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րից որևէ մե­կի մոտ ի հայտ չեն գա թե­կուզ մեկ ժամ կամ 1 օր հե­տո, չկա նաև որևէ ե­րաշ­խիք, որ հի­վան­դու­թյու­նը չի ու­նե­նա թո­քա­բոր­բով ու­ղեկց­վող ըն­թացք և նույ­նիսկ ճա­կա­տագ­րա­կան ա­վարտ` ան­կախ վա­րակ­ված­նե­րի տա­րի­քից և խրո­նիկ հի­վան­դու­թյուն չու­նե­նա­լու հան­գա­ման­քից:

Այն, որ իր և իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի մոտ COVID-19-ի ախ­տան­շան­նե­րը կա­րող են հե­տո ի հայտ գալ, Փա­շի­նյանն ինքն էլ չբա­ցա­ռեց. «Ա­սեմ, որ բո­լո­րիս մոտ նույն վի­ճակն է, այ­սինքն` ջեր­մու­թյուն չու­նենք, ախ­տան­շան­ներ չու­նենք, բայց նաև պետք ա հետևենք, բնա­կա­նա­բար, կա­րող է ինչ-որ մի պա­հի այդ ախ­տան­շան­ներն ի հայտ գան»: Ա­վե­լին. ե­րեկ, իր հեր­թա­կան տե­սաու­ղեր­ձի ըն­թաց­քում Փա­շի­նյանն ա­սաց, որ ի­րենց ու­նե­ցած վի­ճա­կագ­րու­թյան հա­մա­ձայն, ա­ռանց ախ­տան­շա­նի հի­վանդ­նե­րի 10 տո­կո­սի մոտ հե­տա­գա­յում բար­դու­թյուն­ներ են ա­ռա­ջա­նում, այ­սինքն` 10 տո­կոս հա­վա­նա­կա­նու­թյուն կա, որ իր և իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի մոտ կսկ­սի թո­քա­բորբ զար­գա­նալ: Իսկ ի՞նչ է, 10 տո­կոս հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը քի՞չ է, ե­թե վա­րա­կու­մից հե­տո ծանր ըն­թաց­քի նույ­նիսկ 1 տո­կոս հա­վա­նա­կա­նու­թյուն լի­ներ, Փա­շի­նյա­նի ժպիտ­ներն ու ծի­ծա­ղը մնում են ան­հաս­կա­նա­լի:

«Եվ ես կռա­հում եմ, թե որ­տեղ և ինչ­պես եմ վա­րակ­վել,- ա­սաց Փա­շի­նյա­նը:- Վա­րակ­վել եմ աշ­խա­տան­քա­յին խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում, ուղ­ղա­կի մի դեպք եմ ար­ձա­նագ­րել, ո­րը ը­տենց տպա­վոր­վել է շատ իմ մեջ, և հա­մոզ­մունք կա, որ էդ դեպ­քի հետ ա կապ­ված, մա­նա­վանդ, որ խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ գի­տեք, որ ջրի բա­ժակ­ներ են դնում, ես մի օր ֆիք­սե­ցի, ար­ձա­նագ­րե­ցի` այդ բա­ժա­կը ա­ռանց ձեռ­նո­ցի տե­ղադ­րե­լու փաս­տի հետ, ի­հար­կե, տե­ղում նկա­տո­ղու­թյուն ա­րե­ցի և ա­ռա­ջար­կե­ցի փո­խել, բայց են­թադ­րում եմ, դրա­նից ա­ռաջ էլ նույն կերպ է ե­ղել, և այդ աշ­խա­տո­ղը, մա­տու­ցո­ղը, ով մա­տու­ցում էր այդ բա­ժա­կը, հաս­տատ­վել է նրա մոտ նույն­պես դրա­կան, սա է ամ­բողջ պատ­մու­թյու­նը»:

Փա­շի­նյա­նի խոս­քերն ի­րար չեն բռ­նում. ե­թե ին­քը, իր ա­սե­լով, ֆիք­սել, ար­ձա­նագ­րել է բա­ժակն ա­ռանց ձեռ­նո­ցի տե­ղադ­րե­լու փաս­տը, նույ­նիսկ տե­ղում նկա­տո­ղու­թյուն է ա­րել և ա­ռա­ջար­կել փո­խել բա­ժա­կը, ա­պա, բնա­կա­նա­բար, են­թադ­րե­լի է, որ ինքն այդ բա­ժա­կից չի օգտ­վել, հետևա­բար չէր կա­րող դրա­նից վա­րակ­ված լի­նել աշ­խա­տան­քա­յին խոր­հր­դակ­ցու­թյան ըն­թաց­քում: Հա­կա­ռակ պա­րա­գա­յում ստաց­վում է, որ Փա­շի­նյա­նի ֆիք­սե­լը, ար­ձա­նագ­րելն ու նկա­տո­ղու­թյուն ա­նե­լը ե­ղել են ձևա­կան, և ին­քը, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, օգտ­վել է նշ­ված բա­ժա­կից` ակն­հայ­տո­րեն թե­րագ­նա­հա­տե­լով վտան­գը և վատ օ­րի­նակ հան­դի­սա­նա­լով խոր­հր­դակ­ցու­թյան մյուս մաս­նա­կից­նե­րի հա­մար, ո­րոնց վա­րակ­ված լի­նել-չլի­նե­լու վե­րա­բե­րյալ, ի դեպ, որևէ տե­ղե­կու­թյուն չի հայ­տն­վել:

Ե­թե Փա­շի­նյանն իս­կա­պես ստում է իր և իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի վա­րակ­ված լի­նե­լու վե­րա­բե­րյալ, ին­չը միան­գա­մայն հնա­րա­վոր է` վե­րը շա­րադր­վա­ծը նկա­տի ու­նե­նա­լու պա­րա­գա­յում, ա­պա նրա ժպիտ­ներն ու ծի­ծա­ղը կա­րող են ու­նե­նալ նրան լսող­նե­րի ու տես­նող­նե­րի մոտ այն թյուր տպա­վո­րու­թյունն ա­ռա­ջաց­նե­լու նպա­տակ, թե նոր կո­րո­նա­վի­րու­սը, դրա­նով վա­րակ­վե­լը մի վտան­գա­վոր բան չեն, ե­թե նույ­նիսկ ոչ միայն ան­ձամբ, այլև ըն­տա­նյոք հան­դերձ եք վա­րակ­ված: Այ­սինքն` մտա­հոգ­վե­լու որևէ պատ­ճառ չկա, կա­րե­լի է նույ­նիսկ ժպ­տա­լով ու ծի­ծա­ղե­լով այդ ա­մե­նի մա­սին պատ­մել, վա­րակ­վեք էլ, խն­դիր` չիք, շա­տե­րիս մոտ կա­րող է նույ­նիսկ որևէ ախ­տան­շան ի հայտ չգալ, հետևա­բար շա­տերս կա­րող ենք նույ­նիսկ չի­մա­նալ վա­րակ­ված լի­նե­լու մա­սին»,-գրում է թերթը:

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում։

Լրահոս
Շաքարային դիաբետ ունեցող մարդիկ ավելի հաճախ չեն վարակվում COVID-19-ով Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը շարունակում է քննադատությունների կենտրոնում մնալ․ «Մեդիա պաշտպան» Հայ ժողովուրդը, հայոց բանակը և քաղաքական վերնախավը միասնական կպատժեն Ալիևի ցանկացած արկածախնդրություն. Արմեն Աշոտյան Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց մեղադրող կողմի միջնորդությունը Վերաքննիչ դատարանը Գագիկ Ծառուկյանի գործով որոշումը կհրապարակի վաղը 2013 թվականից էս թեման Սորոսի վաստակներին հանգիստ չի տալիս. Նարեկ Մալյան Թույլատրելի առավելագույն արագությունը կսահմանվի 60 կմ/ժ «Մենք ձեզ հետ ենք հաղթահարել»․ Լուկաշենկո ACBA բանկն օգնության ձեռք է մեկնել «ՍՕՍ» Մանկական գյուղեր ծրագրի 350 մասնակից ընտանիքների Հայկ Ալումյան. Դատախազի ներկայացրած միջնորդությունն ակնհայտ անհիմն է ու հակասում օրենքին Քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում չի հրապարակվել՝ քաղաքապետի կարգադրությամբ պարգևատրումը․ Դավիթ Խաժակյան Նիկոլ Փաշինյանը նոր որոշում է ստորագրել Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործի դատական նիստը. ՈՒՂԻՂ Կտորե դիմակներն ավելի քիչ են պաշտպանում վարակվելուց, քան՝ բժշկական դիմակները. Արսեն Թորոսյան Լանզարոտեի կոնվենցիայի գործարկմամաբ մենք կորցնելու ենք մեր սերունդը, պետականությունն ու ազգը. մանկավարժ-արվեստաբան Արցախում կորոնավիրուսի նոր օջախ է հայտնաբերվել ՀՀԿ երիտասարդները ակցիա արեցին Կառավարության դիմաց (տեսանյութ) Ես անձամբ արտակարգ դրությունը երկարացնելու անհրաժեշտություն տեսնում եմ. Արսեն Թորոսյան ՀՀ-ում Իրանի դեսպան․Արցախի հարցում Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը չի փոխվել ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել Պետությունը զավթած ուժը, սպասարկելով օտարերկրյա գործակալական ցանցի օրակարգը, սահմանափակում է հավաքների ազատության իրավունքը. հայտարարություն ՍԴ նիստը չկայացավ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 349 դեպք Եղեգնուտ համայնքի բնակիչները փակել են փողոցը. ՈՒՂԻՂ Այս 650 մահերը Քոչարյան Անդրանիկի շեֆի՝ Նիկոլ Փաշինյանի խղճին ու վզին են. Միհրան Հակոբյան «Հրապարակ». Շուշանիկ Ներսիսյանն Անանյանի գնալուց հետո ում ուզում, նշանակում և ազատում է «Ժողովուրդ»․ ՍԴ-ի հարցով ՄԻԵԴ-ի ապտակը՝ ՀՀ իշխանությանը «Փաստ». Հանրությունը Փաշինյանից հիասթափվել է. վարկանիշը սրընթաց անկում է ապրում «Ժողովուրդ»․ ԿԲ խորհրդի անդամի համար Հովհաննես Խաչատրյանի առաջադրումը պատահական չէ․ ով է «միջնորդել» «Իրատես». Արարատ Միրզոյանը ստիպված երդվել է Փաշինյանի մոտ «Հրապարակ». Մինչև շաբաթվա վերջ պարզ կդառնա ՍԴ-ի ճակատագիրը «Իրատես». Փոփոխություններ են սպասվում կառավարությունում «Հրապարակ». Արսեն Թորոսյանը վրեժ է լուծում ԵՊԲՀ-ից «Փաստ». Ոստիկանապետը խիստ հրահանգներ է տվել ստորաբաժանումներին` ապօրինի զենք-զինամթերքի վերաբերյալ «Փաստ». Արարատ Միրզոյանն առանձին հարաբերություննե՞ր է հաստատում Կրեմլի հետ «Հրապարակ». Առաջիկայում մարզպետների փոփոխություն է սպասվում ՕՐՎԱ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ: Հուլիսի 7 Հանրակրթության վիճակի նոր «մեղավորը» Իշխանությունը Միքայել Մինասյանի դեմ պայքարում է որպես քաղաքական հակառակորդի՝ քրեաիրավական գործիքներով. Միհրան Պողոսյան (տեսանյութ)
Խմբագրի ընտրություն
website by Sargssyan