-0.9 C
Yerevan

«Իրատես». Փա­շի­նյա­նի սխալ­նե­րը ծանր կա­ցու­թյան մեջ են դրել սե­փա­կան թի­մակից­նե­րին

Նմանատիպ

Միջազգային լրահոսն ամփոփ․ 08․02․2023

Times.am-ն ամփոփում է օրվա միջազգային լրահոսը։ Ի՞նչ է տեղի...

Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր հարթա՞կ է պատրաստվում

Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը հուսով է, որ...

Վրաստանում կրկին բորբոքվում են ներքաղաքական կրքերը

Հարյուրավոր քաղաքացիներ այսօր դուրս են եկել փողոց՝ բողոքելու Վրաստանի...

«Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­նե­րը, հրա­պա­րա­կա­յին ան­պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­հայ­տու­թյուն­նե­րը սկ­սել են բա­վա­կան ծանր կա­ցու­թյան մեջ դնել սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, իշ­խա­նա­կան տար­բեր թևե­րում կա խուլ դժ­գո­հու­թյուն, թե ին­չու պի­տի ի­րենք պար­տադր­ված ար­դա­րաց­նեն այն, ին­չին կտ­րա­կա­նա­պես դեմ են։ Ա­վե­լին՝ շա­տե­րը գե­րա­դա­սում են լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հետ չխո­սել, որ­պես­զի ստիպ­ված չլի­նեն ա­սե­լու այն, ինչն ի­րենց հա­մոզ­մունք­նե­րին դեմ է։

Այս ա­մե­նին գու­մար­վում է և այն, որ այդ թևե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մի­մյանց հան­դեպ գրե­թե թշ­նա­մա­կան վե­րա­բեր­մունք ու­նեն, բա­նը հա­սել է այն­տեղ, որ մի­մյանց կաս­կա­ծում են նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հետ կա­պի մեջ։ «Այս­պես շա­րու­նակ­վե­լու դեպ­քում այ­սօր իսկ թի­մում հա­զիվ վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը պա­հող Փա­շի­նյա­նը կա­րող է այլևս ի զո­րու չլի­նել կա­ռա­վա­րե­լու սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին, ո­րոնք և՛ դժ­գոհ են նրա քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից, և՛ պա­կաս գայ­թակ­ղիչ ա­ռա­ջարկ­ներ չեն ստա­նում նախ­կին­նե­րից»,- ման­րա­մաս­նեց մեր աղ­բյու­րը»,-գրում է թերթը:

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Նմանատիպ

Նմանատիպ

Միջազգային լրահոսն ամփոփ․ 08․02․2023

Times.am-ն ամփոփում է օրվա միջազգային լրահոսը։ Ի՞նչ է տեղի...

Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր հարթա՞կ է պատրաստվում

Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը հուսով է, որ...

Վրաստանում կրկին բորբոքվում են ներքաղաքական կրքերը

Հարյուրավոր քաղաքացիներ այսօր դուրս են եկել փողոց՝ բողոքելու Վրաստանի...