«Իրատես». Քաղաքական օրակարգ թելադրողների համար թիվ մեկ թեման չպետք է խաշը կամ հաշիվ փակելը լիներ

«Իրատես». Քաղաքական օրակարգ թելադրողների համար թիվ մեկ թեման չպետք է խաշը կամ հաշիվ փակելը լիներ

«Հա­սա­րա­կու­թյունն այս օ­րե­րին ակ­տի­վո­րեն քն­նար­կում է Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խագահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի մաս­նակ­ցու­թյամբ տե­ղի ու­նե­ցած խաշ­կե­րույ­թը, ին­չը հատ­կա­պես կարևոր­վել է ան­ձամբ Միր­զո­յա­նի «պար­զա­բա­նու­մից» հե­տո, թե որ­տեղ ու ինչ պա­յման­նե­րում է խաշ կե­րել:

Մի կողմ թող­նե­լով նրա մե­ղադ­րանք­ներն ու բա­ռա­պա­շա­րը, որ օգ­տա­գոր­ծել է Facebook-յան գրառ­ման մեջ, ըն­դա­մենն ար­ձա­նագ­րենք՝ իշ­խա­նու­թյան՝ ու­տե­լի­քի ու սն­վե­լու մա­սին խո­սակ­ցու­թյուն­նե­րին վերջ չկա: Քա­ղա­քա­կան օ­րա­կարգ թե­լադ­րող­նե­րի հա­մար թիվ մեկ թե­ման, չենք կար­ծում, թե խա­շը, հա­շիվ փա­կե­լը կամ «պլան­քյաշ» լի­նել-չլի­նե­լու հան­գա­ման­քը պետք է լի­նի: Բնա­կան երևույթ է, որ հա­սա­րա­կա­կան հե­տաք­րք­րու­թյան ու հան­րա­յին դեմ­քե­րի՝ ռես­տո­րան գնալն ու «հա­շիվ փա­կե­լը» պետք է հայ­տն­վի լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում։

Դա լրագ­րող­նե­րի՝ չի­նով­նիկ­նե­րին վե­րահս­կե­լու ան­բա­ժան գոր­ծա­ռույթ­նե­րից է: Բայց պե՞տք է ար­դյոք, որ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­ներն ա­ռօ­րյա խո­սակ­ցա­կան բա­ռե­րով ար­դա­րաց­նեն ի­րենց քայ­լերն ու մարդ­կանց ա­նընդ­հատ դա­տարկ թե­մա­նե­րով կե­րակ­րեն: Տրա­մա­բա­նու­թյունն ու բա­նա­կա­նու­թյու­նը հու­շում են, որ խա­շի ու խաշ­լա­մա­յի՝ խան­դա­վա­ռան­քով լե­ցուն քն­նար­կում­նե­րից հե­տո ո՛չ տն­տե­սու­թյունն է զար­գա­նում, ո՛չ ներ­գաղթ է տե­ղի ու­նե­նում, ո՛չ էլ բա­նակն ամ­րա­նում: Կա­րիք չկա գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան և վեր­լու­ծա­կան մեր մտ­քի բարձ­րա­կե­տը խա­շը դարձ­նել ու «ա­ռաջ պո­ռա­լով հետ-հետ եր­թալ»»,-գրում է թերթը:

Մանրամասները՝ թերթի այսօրվա համարում:

Հետևեք մեզ նաև Telegram-ում